Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN FITFYSIEK

1.    Praktijk informatie FitFysiek

Wat doen wij?

FitFysiek is een overkopelende praktijk voor het geven van cursussen en recreatietrainingen met daarbij verhuur van ruimtes aan paramedische beroepen. Hierin zit als vaste huurder Fysiotherapie Rosita (KVK:5890859) Praktijk voor fysiotherapie. Deze algemene voorwaarden gaan over zowel de verhuur als de fysiotherapeutische handelingen. In dit document worden beide bedrijven onder dezelfde noemer, FitFysiek genoemd. Wanneer u FitFysiek ziet staan gaat dit over zowel FitFysiek als Fysiotherapie Rosita.

1.1         Zorgverlening Fysiotherapeutische zorg

Kwaliteit staat bij FitFysiek in hoog vaandel, daarom zijn alle fysiotherapeuten binnen onze praktijk zijn geregistreerd in het Centraal Kwaliteitsregister van het Koninklijk Genootschap Fysiotherapie (KNGF) en in het B.I.G.-register.

Hoe wij de behandeling zo soepel mogelijk kunnen laten verlopen.

Om behandelingen in de fysiotherapie zo efficiënt mogelijk te laten verlopen vragen wij u het volgende:

 • Neem bij de eerste afspraak een geldig ID-bewijs mee. Neem bij elke behandeling een handdoek mee.
 • Controleer zelf hoeveel behandelingen u heeft in uw polis en of deze verzekering verbonden is met de desbetreffende verzekering. Contracten met uw zorgverzekeraar kunt u vinden onder FYSIOTHERAPIE ROSITA.
 • Afzeggen/verplaatsen van een afspraak minimaal 24 uur van tevoren, wanneer het afzeggen plaatsvindt binnen 24 uur wordt de behandeling doorgerekend.
 • U kunt plaatsnemen in de wachtkamer in de hal. U wordt door ons persoonlijk opgehaald. U hoeft zich niet te melden.
 • Graag uw begrip als u even moet wachten. Soms vraagt een behandeling meer tijd dan gepland. We proberen de wachttijden zo kort mogelijk te houden en ons zo goed mogelijk aan de planning te houden.
 • Tijdens de behandeling is er ruimte voor al uw vragen en opmerkingen over u desbetreffende hulpvraag. Informeer uw zorgverlener zo compleet mogelijk zodat wij met deze informatie u zo goed mogelijk kunnen begeleiden
 • Het advies wat gegeven wordt, is met een reden. Het niet volgen van deze adviezen, oefeningen of aanpassingen kunnen leiden tot het stoppen van de behandeling vanuit het oogpunt van de desbetreffende zorgverlener.
 • Als u contact opneemt met uw arts, overleg dit dan even met uw fysiotherapeut. Zo kunnen wij u, indien nodig, een verslag meegeven over/van uw behandeling. Geef bij deze informatie aan wat de naam is van uw arts en in welke praktijk deze gevestigd zit.
 • Heeft u een afspraak met een specialist, informeer ons hierover. Zo kunnen we een mogelijk verslag meegeven/doorsturen naar de desbetreffende specialist. Geef ons de informatie wat de naam is van de arts en welke praktijk deze gevestigd is.
 • Bij het betreden van de praktijk gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van de praktijk. Mocht u ergens niet mee akkoord gaan, meldt dit voor de start van de behandeling bij u desbetreffende zorgverlener.

Patiëntenregistratie

Uw fysiotherapeut houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op Persoonsregistratie (WBP) van toepassing. Werknemers binnen onze praktijk hebben toegang tot deze gegevens. Ze hebben allemaal een geheimhoudingsplicht. Wilt u het privacyreglement inzien, geef dit aan bij uw zorgverlener zodat u deze kunt inzien. Mocht u bezwaar hebben over het delen van de gegevens binnen de praktijk, meldt dit bij uw zorgverlener.

Vergoeding van behandelingen

Behandelingen fysiotherapie worden vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed is afhankelijk van de polisvoorwaarden. Wanneer onze praktijk een overeenkomst heeft met uw zorgverzekeraar declareren wij via informedics rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U ontvangt dan geen nota. Is dit niet het geval dan ontvangt u van ons een nota. U kunt aangeven of deze via de post of mail naar u verzonden worden. Ook de behandelingen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, worden bij u in rekening gebracht.

Let op: De intake wordt gedeclareerd onder de code 1864 mét daarbij een behandeling code 1000. Wanneer u komt met een verwijzing is dit code 1870 en code 1000.

In de volgende situaties vindt er vergoeding plaats vanuit de basisverzekering:

Kinderen tot 18 jaar zonder chronische indicatie maximaal 18 behandelingen, evt. aangevuld met het aantal behandelingen van uw aanvullende verzekering.

Chronische aandoeningen voorkomend op de door de overheid vastgestelde “Chronische lijst”. De eerste 20 behandelingen worden mogelijk vergoed, dit is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. Vanaf de 21ste behandeling vindt de vergoeding plaats vanuit de basisverzekering. Lees uw verzekeringspolis na betreffende het aantal behandelingen dat vergoed wordt door uw verzekeraar. Voor vragen hierover kunt u altijd terecht bij uw fysiotherapeut .

Betalingsvoorwaarden

Voor de betaling gelden de betalingsvoorwaarden zoals deze door de V.V.F. bij de arrondissements- rechtbank te Utrecht onder nummer 321/92 d.d. 24-11-1992 zijn gedeponeerd.

Klachtenregeling

In het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector heeft het K.N.G.F. een klachtenregeling ingesteld. Wanneer u een klacht heeft, dient u deze eerst te bespreken met de betreffende fysiotherapeut. Dit wordt altijd gedaan samen met een derden persoon voor notuleren om het gesprek op een later moment nog terug te kunnen lezen. Daarnaast wordt er samen gezocht naar een oplossing.

Mocht dit niet naar uw tevredenheid lukken, dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij: Centraal Bureau Fysiotherapie t.a.v. Klachtencommissie Fysiotherapie, postbus 248, 3800 AE Amersfoort.

Aansprakelijkheid eigendommen

De praktijk stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies dan wel zoekraken van uw eigendommen. Er is een mogelijkheid tot gebruik maken van een kluisje op de praktijk. Bij verlies van de sleutel van het kluisje worden de kosten die gemaakt zijn voor het openen en herstellen van het kluisje worden bij de persoon die de sleutel verloren heeft teruggehaald.

Op alle diensten van zorg in de praktijk zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website www.fitfysiek.nl.

 

1.2         Klachtenregeling

Zoals eerder vermeld staat kwaliteit en goede zorg bij ons in hoog vaandel. Helaas kan het voorkomen dat u toch klachten heeft over de behandeling of de manier waarop uw fysiotherapeut met u omgaat. Voor klachten willen wij ruimte maken om deze te horen zodat deze kan worden verbeterd en daarnaast extra zorg geleverd kan worden voor u maar ook voor andere patiënten en voor de kwaliteit van de fysiotherapie. Om te beginnen is het de moeite waard een gesprek aan te gaan met uw behandelend fysiotherapeut of contact op te nemen met de eigenaar van FitFysiek en Fysiotherapie Rosita. Als u zich daar zekerder bij voelt, kunt u een bekende uit uw familie- of vriendenkring vragen hierbij aanwezig te zijn.

Wij streven ernaar dit gesprek zo spoedig mogelijk, liefst meteen bij melding van de klacht, te laten plaatsvinden. Onze doelstelling is de klacht goed helder te krijgen en samen met u tot een oplossing te komen naar ieders tevredenheid. Wanneer hier meerdere gesprekken voor nodig zijn, nemen wij hier wij de benodigde tijd voor. Via het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) is het ook mogelijk een bemiddelingsgesprek aan te vragen wanneer dit nodig zou zijn. Zo hopen wij samen tot een oplossing te komen.

 

1.2.1 Wat als u er samen met uw fysiotherapeut niet uit komt.

Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure. Deze klachtenregeling is bij FitFysiek en Fysiotherapie Rosita geregeld bij klachtenregeling van het KNGF. Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

 • De Klachtencommissie van het KNGF
 • De Commissie van Toezicht van het KNGF
 • Het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

Wilt u met een fysiotherapeut een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

 • Ledenadvies KNGF Postbus 248, 3800 AE Amersfoort, tel: 4672929
 • Landelijk Informatiepunt voor patiënten, Postbus 9101, 3506 GC Utrecht, tel 030-2661661

1.3         Privacyregelement

Op de website het is volledige privacyregelement van kenbaar gemaakt. Daar kunt u volledig terecht voor deze uitleg.

1.4         Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de patiënt zijn een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd.

De werkwijze voor de behandeling van de patiënt wordt nadat u uw intake gehad heeft voorgaande aan het onderzoek en voor de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de patiënt dit onmiddellijk aan te geven. Als u tijdens handelingen het niet eens bent met de vorm van behandeling. Maak direct bewaar naar u zorgverlener.

Overige punten voor de richtlijnen zoals er omgegaan wordt met patienten zijn hieronder puntgewijs genoemd. Mocht u bezwaren hebben over een van de volgende punten. Meld dit dan bij uw zorgverlener.

 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging tegen bepaalde handelingen en/of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de patiënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de patiënt behandeld kan worden. Dit bezwaar wordt genoteerd in het dossier zodat dit zwart op wit wordt vastgelegd samen met datum van de desbetreffende afspraak.
 • Als een patiënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.
 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en patiënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie, oefentherapie in de fitnessruimte of groepslessen zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn..
 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de patiënt gevraagd worden. Wanneer u bezwaar heeft, meld dit direct.
 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de patiënt respectvol te gedragen en informaliteit, die niet gewenst is, achterwege te laten.
 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met patiënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.
 • Besproken onderwerpen met de patiënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden. Tenzij u toestemming geeft om contact op te nemen met derden om u te ondersteunen bij het desbetreffende onderwerp. Deze toestemming wordt vastgelegd in het behandeldossier inclusief datum van toezegging.
 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.
 • Heeft u een andere persoonsvorm heeft dan hem/haar, meld dit bij de eerste behandeling zodat deze persoonsvorm in de behandeling gebruikt kan worden.

1.5         Huisregels

Omdat er in de praktijk altijd meerdere patiënten tegelijk aanwezig zijn, zijn er door de praktijk huisregels opgezet om ongelukken, incidenten en verwarring te voorkomen. Met als doel om voor zowel de cliënten, bezoekers als de medewerkers een veilige en prettige omgeving te creëren en houden. Om zo de huiselijke sfeer te behouden

Onderstaand zijn de regels weergegeven:

 • Patiënten dienen zich volgens de algemeen geldende (fatsoens-)normen en waarden te gedragen. Mocht u toch in aanraking komen met een norm of waarde die niet binnen de fatsoensnormen vallen meld dit dan bij u therapeut.
 • De praktijk behoudt zich het recht voor om personen die aanstootgevend gedrag ventileren te verwijderen uit het pand. Mocht u dit niet na tweemaal vragen zichzelf verwijderen heeft de praktijk het recht om de handhaving of politie hiervoor in te schakelen.
 • Daar de praktijk ook minder valide patiënten behandeld is het prijzenswaardig dat bij gebrek aan zitruimte deze personen met voorrang een zitplaats krijgen.
 • Indien u een jas of andere eigendommen aan de kapstok of in de wachtruimte achterlaat doet u dit op eigen risico. De praktijk is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of buitenterrein voor de praktijk (auto, fiets).
 • Wilt u bij parkeren van fiets of auto dit zodanig doen dat iedereen ongestoord zijn weg kan vervolgen.
 • Als u tijdens het wachten lectuur leest wilt u dit dan terugleggen als u de wachtruimte verlaat.
 • Ingeval van calamiteiten dient u de aanwijzingen van het personeel of de hiertoe bevoegde instantie (brandweer, politie) op te volgen.

1.6         Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt en de fysiotherapeut.

Onze praktijk heeft contracten met zorgverzekeraars afgesloten. Dit is per jaar afhankelijk van de voorwaarden van de zorgverzekeraar. De nota’s worden rechtstreeks bij de zorgverzekeraar waar een contract mee is, indient en aan de patiënt geen nota wordt gezonden. Nota’s die door de verzekeringsmaatschappij worden geweigerd omdat bijv. de dekking is overschreden, worden bij de cliënt ingediend. Deze betalingen worden verzorgt door informedics B.V. De client is zelf verantwoordelijk om op de hoogte te zijn van zijn/haar vergoeding voor fysiotherapie. De therapeut is niet verantwoordelijk voor het bijhouden van de vergoedingen. Mocht u behandelingen overschreden worden, kunt u dit niet verwijten aan uw zorgverlener. De zorgverlener is ook niet verantwoordelijk voor het niet melden van een mogelijke overschrijding. Heeft u twijfels over uw vergoeding? Vraag het uw zorgverzekeraar of uw fysiotherapeut.

Naast de betalingsvoorwaarden zijn deze betalingsregels van toepassing:

 • De patiënt is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan de cliënt of namens de cliënt verleende diensten.
 • Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd worden, zullen in rekening worden gebracht.
 • De betalingen worden verzorgd door Infomedics B.V. wanneer u vragen heeft over uw mogelijke nota’s verwijzen wij u door naar dit bedrijf. Wanneer er niet aan de betalingsverlichting aan infomedics wordt voldaan, hebben zij het recht om hierbij mogelijke kosten voor te rekenen en kan er de wettelijke rente worden gevorderd.
 • Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.

 

2.     Groepslessen en cursussen

2.1 Zwangerfit voorwaarden

Sporten tijdens de zwangerschap is niet alleen goed voor jou, maar ook voor de baby. Hoe fitter het lijf is, hoe beter de omgeving is waar de baby in groeit. Ook zorgt sporten tijdens de zwangerschap voor vermindering van complicaties, kleinere kans op depressie, keizersnede en pijnklachten na de zwangerschap.

De lessen die gegeven worden zijn vanaf 6 weken zwangerschap tot een jaar na de bevalling toegankelijk voor zwangere of bevallen vrouwen. Er kan maandelijks gestart en gestopt worden.

2.2 Zwangerfit kosten

De betalingen voor de zwangerfitlessen gaan via de app TRAININ. Deze app is te downloaden in de appstore van ANDROID of IOS. Via deze app kunnen er Credits (lessen) gekocht worden in de vorm van losse lessen, strippenkaarten of maand abonnementen. De betalingen hiervoor gaan ook via deze app en zijn via MOLLIE B.V. geregeld.

In deze app is de houdbaarheid van de credits zichtbaar. Wanneer deze verlopen zijn kunt u geen aanspraak meer doen op de lessen. Heeft u hier toch vragen over, neem contact op met info@fitfysiek.nl uw aanvraag kan alleen behandeld worden via de mail.

Omdat FitFysiek is aangesloten bij verschillende zorgverzekeraars en ook een zorgverlenerscode heeft voor zwangerfitlessen is het zou het mogelijk kunnen zijn dat uw zorgverzekeraar (een deel) van de trainingen vergoed. Kijk op: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/zwangerschapscursussen.aspx voor de vergoeding van de lessen.

De lessen worden gegeven op:

 • Maandagavond 16:30-17:30
 • Maandagavond 17:30 tot 18:30
 • Woensdagavond 18:30 tot 19:30
 • Woensdagavond 19.30-20.30
 • Vrijdagochtend 9.00-10.00

Wanneer deze lessen op deze tijden niet gegeven kunnen worden zijn deze niet meer zichtbaar in het rooster op de app.

Stoppen van abonnement

Wanneer er gestopt wordt bij de zwangerfit-les. Hoeven deze niet meer doorgegeven te worden. De credits verlopen vanzelf. Wanneer u geen nieuwe credits koopt, heeft u ook geen abonnement meer. Bent u veel op de lessen geweest? Dan horen wij wel graag dat u gestopt bent. Zodat wij ook zeker weten dat wij geen inschrijvingen missen.

Wanneer er uit medische noodzaak direct gestopt moet worden, is hiervoor een medische verklaring nodig om niet aan de betalingsverplichting te voldoen.

Credits worden niet teruggegeven bij te laat afmelden (24 uur voor aanvang van de les) credits worden alleen geretouneerd bij bevalling. Deze blijven 3 maanden na bevaldatum bruikbaar. Daarna vervallen ook de bruikbaarheid van deze credits.

Gekochte credits zijn niet inwisselbaar voor geld.

 

Afmeldingsprocedure

Wanneer er een keer een les niet meegedaan kan worden ivm met ziekte of verhindering dient dit minimaal 24 uur voor aanvang van de training te worden gedaan in de app. Daarna is afmelden wel mogelijk maar worden er geen credits geretouneerd.

Bij ziekte van de docent wordt de les overgenomen door een vervanger of wordt deze minimaal 5 uur van te voren gecanceld. Wanneer de les door de docent gecanceld wordt, worden de ingeschreven credits weer geretouneerd aan de desbetreffende inschrijvingen.

Meenemen

De les wordt gedaan in sportkleding met binnenschoenen. Wanneer de les voor een deel buiten gegeven wordt, bijv. bij mooi weer, coronamaatregelen of andere omstandigheden zijn buitenschoenen noodzakelijk. Neem verder wat te drinken mee en mogelijk iets te eten voor na de les. Een handdoek kan handig zijn.

Coronamaatregelen

Wanneer er door de overheid een periode van COVID-19 is aangekondigd en de richtlijnen voor corona van toepassing zijn worden deze richtlijnen van u gevraagd om alles toch binnen de beperken zo goed mogelijk te laten verlopen:

 • Kom niet te vroeg naar de les zo wordt het contact in de wachtruimte verminderd
 • Heb je een van de symptomen die passen bij een mogelijke coronabesmetting, kom dan NIET naar de les en laat je testen.
 • Desinfecteer bij binnenkomst je handen bij de desinfectiepaal.
 • Probeer tijdens de les zoveel mogelijk de anderhalve meter afstand te houden.
 • Mocht je 48 uur na de les toch een positieve uitslag hebben bij een coronatest, graag melden aan FitFysiek, zodat de groep ingelicht kan worden.
 • Tijdens de lessen draagt alleen de docent een mondkapje. Zelf hoef je geen mondkapje te dragen tijdens de les. Mocht je het wel willen om een mondkapje te dragen is dit geen probleem.
 • Omdat de les in een zorginstelling gegeven wordt, is het niet nodig om een QR-code te hebben.

Wanneer de lessen niet meer in groepsverband gegeven mogen worden, worden de lessen automatisch omgezet naar een online les. Deze les wordt op he tijdstip van de gegeven les online gegeven. Er verschijnt dan een link naar de online les. De kosten van deze les zijn hetzelfde als de op de praktijk.

Privacy

Met uw gegevens omtrent privacy wordt omgegaan via de AVG-wet die is opgesteld voor zorgverleners. Meer informatie hierover is te vinden op de website, www.fitfysiek.nl

Neem bij vragen altijd contact op met FitFysiek via info@fitfysiek.nl of 036-200 1630.

 

3.    Verhuur ruimtes FitFysiek

3.1 voorwaarden huur ruimtes

Bij FitFysiek is het mogelijk om verschillende ruimtes te huren. Deze ruimtes worden met zorg schoongemaakt en gereed gemaakt voor de mogelijke huurders. Bij het huren van de ruimte kan er altijd gebruikt gemaakt worden van de keuken op de eerste verdieping. De regels voor gebruik van de keuken komen overeen met de richtlijnen die beschreven staan in 3.2

3.1.1 Behandelruimtes

In de behandelruimte kan er een keuze gemaakt worden voor de begaande grond of 1e verdieping. In deze ruimte is een bureau, behandelkruk, behandelbank, twee overige stoelen, twee kasten, watervoorziening en airco aanwezig. De richtlijnen voor het huren van deze ruimte zie 3.2

3.1.2 Fitnessruimte

In de fitnessruimte staat fitnessapparatuur die bruikbaar is voor lichamelijke training. Deze mag tijdens het huren van deze ruimte gebruikt worden. Deze ruimte is per dagdeel te huren bij FitFysiek. Voor de richtlijnen voor het huren van deze ruimte zie 3.2.

3.1.3 Collegeruimte

In de collegeruimte op de 1e verdieping is er plek voor 40 mensen voor een cursus waarbij er alleen gebruik gemaakt wordt van stoelen. Een cursus met gebruik van tafels is er ruimte voor 30 personen. Wanneer er een groepsles gegeven wordt is deze ruimte bruikbaar voor maximaal 20 personen.

In de ruimte is er een beamer met geluid waar gebruik van gemaakt kan worden. Daarnaast kan er gebruik gemaakt worden van de pointer voor het verduidelijken bij een powerpoint presentatie. Deze mag tijdens het huren van deze ruimte gebruikt worden.

3.2 Richtlijnen huur ruimtes

De ruimtes zijn per dagdeel te huren bij FitFysiek. Hierbij zijn de volgende richtlijnen van acht:

 • Een dagdeel bestaat uit 4 aaneengesloten uren in de ochtend, middag of avond. Meerdere dagdelen achter elkaar huren is bij een aanvraag altijd mogelijk. Wanneer er een periode gehuurd wil worden die niet valt binnen een periode van meerdere malen 4 uur, worden alsnog de uren tot 4 uren teruggebracht.

Voorbeeld: bij het huren van de zaal van 6 uur, worden er 8 uren in rekening gebracht.

 • Wanneer de ruimte op hetzelfde tijdstip geboekt is heeft u geen rest tot kiezen en wordt de overige ruimte direct aan u toegewezen.
 • FitFysiek is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van eigendommen tijdens het huren van de desbetreffende ruimte
 • Wanneer er defecten plaatsvinden tijdens het huren van de ruimte meldt dit direct bij FitFysiek.
 • Wanneer er schade wordt aangebracht in de desbetreffende ruimte wordt deze schade verhaald bij de huurder.
 • Binnen 48 uur de huur van de ruimte cancelen voor aanvang van de opgegeven aanvangstijd, geeft geen restitutie van geld. De volledige 100% van de huur van de ruimte wordt in rekening gebracht.
 • De ruimte moet vooraf betaald worden aan FitFysiek op het op factuur genoemde bankrekeningnummer. Wanneer dit niet gedaan is wordt er verwacht direct betaald te worden via de pin. De kosten die hierbij extra gemaakt worden zijn voor de rekening van de huurder. Via overschrijving kan dit ook gedaan worden dan zijn de pinkosten niet van toepassing.

3.3 Aanvraag huur ruimtes

Via de website FitFysiek.nl kunnen de aanvragen gedaan worden voor de huur van de ruimte. Deze dienen minimaal 5 werkdagen van te voren worden aangegeven. Wanneer deze korter dan 5 werkdagen worden ingediend kan er met zekerheid de ruimte gehuurd worden.

Er moet een bevestiging gegeven worden voor de daadwerkelijke huur van de ruimte. Wanneer deze bevestiging niet gegeven is, is er geen recht op huren van de ruimte.

Fouten bij het invoeren van de aanvraag zijn niet te verhalen bij FitFysiek, deze zorg is voor de huurder zelf.

Bij het huren van de ruimte gaat men direct akkoord met de richtlijnen genoemd zoals in punt 3.2.