Privacyverklaring

Privacyverklaring

Privacyverklaring FitFysiek

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door:

FitFysiek waaronder:

Fysiotherapie Rosita (KVK: 58910859)

Fysiotherapie Jasper Zeevaarder (KVK: 85014435)

Joyce PT (KVK: 83753346)

hierna in allen aan te duiden als FitFysiek.

Verwerking van persoonsgegevens door FitFysiek

FitFysiek verzamelt gegevens van natuurlijke personen; van cliënten en van medewerkers. FitFysiek gebruikt persoonsgegevens bijvoorbeeld voor het afsluiten van overeenkomsten en/of opstellen van behandelplannen en zorgdossiers. Voor FitFysiek is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. FitFysiek respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.

Bij het maken van een afspraak bij FitFysiek, gaat u akkoord bij de hieronder opgestelde regels omtrent privacy verwerking en gegevens.

Doeleinden van de verwerking

Uw persoonsgegevens worden door FitFysiek verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. het voeren van de administratie (waaronder cliëntenadministratie en medewerkersadministratie), alsmede andere activiteiten van intern beheer;
 3. het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen, waaronder begrepen het in handen van derden stellen van vorderingen;
 4. om met u in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen;
 5. om u te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van FitFysiek;
 6. de afhandeling van uw aanvraag tot informatie;
 7. voor het kunnen verzenden van digitale informatie die u per e-mail worden verzonden;
 8. voor het verbeteren van de website en dienstverlening van FitFysiek;
 9. voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht;
 10. het behandelen van geschillen en het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 11. het verwerken van sollicitaties;
 12. ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 

 Rechtsgronden voor de verwerking

De rechtsgronden voor de hiervoor bedoelde doeleinden van verwerking is gelegen in:

 • De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1sub a AVG);
 • Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1sub b AVG);
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1sub c AVG);
 • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1sub d AVG);
 • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1sub e AVG);
 • De behartiging van gerechtvaardigde belangen van FitFysiek of van een derde (artikel 6 lid 1sub f AVG).

Verplichte verstrekking

Wanneer wij u om persoonsgegevens vragen, dan zullen wij per situatie kenbaar maken of de verstrekking van de gegevens noodzakelijk of verplicht is en wat de (mogelijke) gevolgen zijn indien de gegevens niet worden verstrekt. Uitgangspunt daarbij is steeds dat FitFysiek niet meer persoonsgegevens zal verwerken dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden.

Uitwisseling met derden

Uw gegevens worden door FitFysiek verstrekt aan derde partijen.

FitFysiek verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen die de gegevens voor eigen doeleinden gaan gebruiken. Het voorgaande is alleen anders wanneer:

 • u uw voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de betreffende verstrekking; of
 • FitFysiek wettelijk verplicht is om gegevens te verstrekken.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

FitFysiek maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profiling.

Geheimhouding

Iedereen die toegang heeft tot de persoonsgegevens gaat hier zorgvuldig mee om en is gebonden aan geheimhoudingsplicht.

Toegang tot gegevens

Alleen medewerkers die het echt nodig hebben voor hun werk hebben toegang tot persoonsgegevens en mogen deze alleen inzien en verwerken voor zover noodzakelijk.

Bewaartermijnen

Criterium bewaartermijnen

De bewaartermijn van uw gegevens wordt volgens het volgende criterium bepaald: het uitgangspunt is de wettelijke termijn.

Dossiers/documenten van cliënten

Voor verschillende dossiers/documenten hanteert FitFysiek de volgende bewaartermijnen:

 • Medisch dossier: zeven jaar (bewaartermijn loopt vanaf het moment dat de actie wordt gelogd)
 • Klachtdossier: vijf jaar (bewaartermijn vangt aan op het moment dat de klacht is afgehandeld)
 • Financieel-administratieve cliëntgegevens: zeven jaar
 • Schadeprocedure letselschade: twee jaar (bewaartermijn vangt aan nadat de procedure is afgerond)

 

Dossiers van medewerkers

 • Algemene gegevens: zeven jaar (bewaartermijn vangt aan na einde dienstverband);
 • gegevens uit de salarisadministratie die fiscaal van belang zijn: zeven jaar (bewaartermijn vangt aan na einde dienstverband);
 • Gegevens kunnen langer worden bewaard als er sprake is van een arbeidsconflict of er een rechtszaak loopt.

 

Verlengde bewaartermijnen

Het verlengen van bovengenoemde bewaartermijnen is mogelijk als bijvoorbeeld de zorg van een goed hulpverlener dit met zich meebrengt of als het noodzakelijk is voor een goede bedrijfsvoering.

Beveiliging van persoonsgegevens

FitFysiek zal passende technische en organisatorische maatregelen (doen) nemen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen, waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als zijnde vertrouwelijk.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. We zetten de rechten voor u op een rij.

Inzagerecht

U heeft het recht de door FitFysiek (elektronisch) verwerkte persoonsgegevens in te zien of een kopie van de gegevens te ontvangen voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad.

Recht op rectificatie, aanvulling, verwijdering of vernietiging

U heeft het recht gegevens te laten wijzigen, aan te vullen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook heeft u het recht om te vragen om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens. Aan dit verzoek kan alleen gehoor worden gegeven als bijvoorbeeld het bewaren van de gegevens voor een ander niet van groot belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.  Daarnaast heeft u het recht om een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier te laten toevoegen.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. U heeft dit recht bij alle verwerkingen die niet zijn gebaseerd op (1) uw toestemming, (2) het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst, (3) het voldoen aan wettelijke verplichtingen of (4) het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen.

Wanneer u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens om u te informeren over activiteiten van FitFysiek, dan zullen wij dit bezwaar altijd honoreren.

Wanneer u bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij beoordelen of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan FitFysiek om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van gegevens staken.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U heeft het recht om de door u aan FitFysiek verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere partij.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de derde partij waaraan u de gegevens wilt (laten) doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

Intrekken van toestemming

Voor de hiervoor eerder genoemde doeleinden geldt dat wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming. U heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan ogenblikkelijk staken. Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.

Uitoefening van de rechten

Het uitoefenen van de rechten is voor u kosteloos, behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via onderstaande contactgegevens.

 

Identificatie

Wij kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van uw identiteit. Dit doen we om te voorkomen dat we persoonsgegevens aan de verkeerde partij verstrekken of ten onrechte wijzigingen aanbrengen in de persoonsgegevens of de wijze waarop die persoonsgegevens door ons worden verwerkt. Wij doen deze identiteitscontrole bijvoorbeeld aan de balie aan de hand van een door u meegebracht geldig legitimatiebewijs.

Toezichthouder

Het staat u verder altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder, indien u er met ons niet uitkomt. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Vragen

Verder staat het u uiteraard vrij vragen te stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem voor vragen over de privacy contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website van FitFysiek. Wij raden u aan de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

FitFysiek

Markerkant 10-11E

1316AA Almere

info@fitfysiek.nl